producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Opis programu

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2faktury system obsługi sprzedaży
  • Szybkie wystawianie faktur
  • Łatwe zarządzanie magazynem
  • Rozliczanie i windykacja należności
  • Faktury i rozrachunki walutowe
  • Rozbudowany mechanizm analizy danych
R2faktury program do fakturowania


R2faktury to program komputerowy przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu. Umożliwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegółowe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR). Umożliwia rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, pomaga w windykacji należności oraz ogranicza obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Umożliwia szczegółową analizę prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień. Sporządza, drukuje i eksportuje polecenia przelewów bankowych. Dzięki modułowej konstrukcji umożliwia dobre przystosowanie do specyfiki obsługiwanej firmy.

W ofercie znajduje się od 1999 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów. Większość operacji w programie można wykonać przy pomocy klawiatury, bez konieczności używania myszy.

Program sprawdza się najlepiej w małych i średnich firmach handlowych i usługowych.


magazynMagazyn

  • przyjęcia do magazynu - dokumenty PZ
  • przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)
  • korekty przyjęć
    • dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ
  • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb
    • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości
    • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów
  • wiele magazynów, przesunięcia MM
  • wydania WZ, rozchód wewnętrzny RW
  • kontrola stanów magazynowych
    • algorytm FIFO, LIFO lub konkretna dostawa
    • ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
  • automatyczne WZ do faktury
  • obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia
    • marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu"
    • zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia
  • filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych
  • inwentaryzacja
    • arkusze inwentaryzacyjne ilościowe i cenowo-wartościowe z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe
    • wybór asortymentów z obrotami za dany okres
    • wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy
    • automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu
    • możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych
  • różne sposoby numerowania dokumentów
    • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji
  • rozliczanie płatności za faktury zakupu
    • dowolna liczba rat
    • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
    • zestawienie wierzycieli
  • obsługa numerów seryjnych
    • przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi
  • obsługa kontraktów
    • dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.)
  • rejestr zakupów VAT
  • eksport  faktur zakupu do programów księgowych  umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)

 

fakturySprzedaż

  • faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki
  • dokumenty korygujące
    • dowolna liczba faktur korygujących do jednej faktury
  • faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN
    • biblioteka walut i kursów średnich NBP
    • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
    • wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług
    • automatyczne tłumaczenie faktury na język angielski lub niemiecki, a po przygotowaniu własnego tłumaczenia na dowolny inny
    • płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty
    • automatyczne obliczanie różnic kursowych
  • faktury uproszczone do 450 zł brutto lub 100 EURO
  • faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem z automatyczną adnotacją "odwrotne obciążenie" 
  • faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą
    • wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur na wyroby węglowe dla podmiotów zwolnionych z akcyzy oraz nieposiadających zwolnienia
    • wydruk dokumentów dostawy wyrobów węglowych DWW
    • wydruk miesięcznej lub kwartalnej deklaracji AKC-WW
  • faktury związane z obrotem towarami, w których cenę wliczono KGO
    • wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur za towary, w których cenę wliczono KGO
    • automatyczna adnotacja na wydruku faktury o jednostkowym koszcie gospodarowania odpadami zawartym w cenie asortymentu
  • e-faktury
    • cyfrowe podpisywanie faktur w formacie PDF
    • wysyłanie e-mailem podpisanych e-faktur
    • ewidencjonowanie kopii wystawionych e-faktur
    • operacje na pojedyńczych fakturach oraz seryjnie na wielu fakturach
    • drukowanie i wysyłanie e-mailem formularza zgody
  • faktury zaliczkowe
    • zamówienia od odbiorców
    • dowolna ilość faktur zaliczkowych do jednego zamówienia
    • faktura końcowa z pełnym rozliczeniem zamówienia
  • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb
    • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości
    • możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy)
    • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów
  • automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur z możliwością seryjnego wydruku
    • określenie daty początkowej i końcowej oraz częstotliwości wystawiania (miesiąc, tydzień)
    • automatyczne pomijanie dni wolnych i świąt
  • faktura vatautomatyczna faktura do WZ
    • jedna łączna faktura do kilku WZ
  • automatyczna faktura do paragonu
    • jedna faktura do jednego lub kilku wystawionych wcześniej paragonów
  • możliwość refakturowania opłat za np. energię elektryczną
    • ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
  • możliwość określania cen sprzedaży na bazie cen walutowych przeliczanych na PLN wg zadanego kursu
  • szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług
    • opis usługi może mieć dowolną długość
    • powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze
  • różne sposoby numerowania dokumentów
    • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji
  • rozliczanie płatności za wystawione faktury
    • dowolna liczba rat
    • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
    • możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę
    • zestawienie dłużników
  • obsługa numerów seryjnych
    • możliwość wyszczególnienia numeru seryjnego przy każdej pozycji faktury
  • rozliczanie przedstawicieli handlowych
    • zestawienie faktur wystawionych w danym okresie dla kontrahentów powiązanych z poszczególnymi przedstawicielami handlowymi
  • współpraca ze skanerem kodów kreskowych
  • obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne)
    • ewidencja wszystkich urządzeń fiskalnych użytkowanych w firmie
    • zestawienia paragonów wydrukowanych na poszczególnych drukarkach fiskalnych
  • rejestr sprzedaży VAT
    • sumaryczna dzienna sprzedaż na paragony jako jedna pozycja na wydruku rejestru
  • eksport faktur sprzedaży do programów księgowych  umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)
  • statystyka firmy
    • szybkie sprawdzenie aktualnych przychodów i zysku w poszczególnych miesiącach bieżącego roku oraz dla porównania w tych samych miesiącach roku poprzedniego
    • wykresy porównujące sprzedaż z bieżącego roku z rokiem poprzednim
    • szybki wgląd w sumaryczny stan należności i zobowiązań oraz aktualny stan kasy i rachunków bankowych
    • szybkie sprawdzenie przychodów z wybranych grup lub kategorii asortymentowych


kasa/bankKasa/bank

  • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
  • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
  • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wystawionych faktur
    • zbiorcze wpłaty z dzienną sumą sprzedaży paragonowej
  • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
  • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych
    • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu
    • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)
    • płatności w PLN za faktury walutowe
  • eksport raportów kasowych i bankowych do programów księgowych  umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)
  • import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. VideoTEL, Raiffeisen, ProfiPIEK, Multibank)


Należności i zobowiązania

  • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
    • rozrachunki walutowe
  • windykacja należności
    • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
    • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
    • protokoły nieściągalności należności
  • możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościami
  • informacja o zaleganiu w płatnościach w momencie wyboru kontrahenta na fakturę
  • zestawienia przeterminowanych płatności, lista dłużników i wierzycieli
  • kalkulator odsetkowy


Przelewy bankowe

  • wydruk i ewidencjonowanie przelewów i dowodów wpłat
  • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
  • współpraca z wieloma systemami bankowymi


CRM

  • ewidencja kontaktów z kontrahentem


Biblioteka kontrahentówbiblioteka kontrahentów

  • pełny zestaw danych o kontrahencie
    • telefony, e-mail, www, rachunek bankowy (do przelewów), warunki współpracy (forma i termin płatności, stały rabat) i inne
  • szybki dostęp do:
    • obrotów - czyli pozycji asortymentowych zakupionych przez tego (lub od tego) kontrahenta
    • rozrachunków - czyli faktur wystawionych temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie
    • windykacji - czyli wystawionych temu kontrahentowi przypomnień, wezwań oraz not odsetkowych
  • informacja o restrykcjach związanych z zaległościami w płatnościach
  • grupowanie kontrahentów wg województw i innych kryteriów


Biblioteka asortymentówbiblioteka asortymentów

  • możliwość wpisywania długich, opisowych nazw asortymentów
  • trzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 cyfr po przecinku
  • określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej
    • automatyczna zmiana cen sprzedaży po zmianie ceny nabycia przy kolejnych PZ
  • określanie cen sprzedaży w walucie obcej
    • globalne przeliczanie cen sprzedaży po zmianie kursu waluty
  • dane dedykowane
    • dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe oraz zdefiniować pięć dodatkowych cech, np. nazwa asortymentu, jaką posługuje się dany kontrahent, indeks, jednostka miary itp.
  • grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień
  • waga jednostkowa
  • strona www z opisem asortymentu


Dowolne zestawienia

  • szybki dostęp do statystyki na dowolny dzień: sprzedaż, stan kasy, należności i zobowiązania z podziałem na okresy, porównanie sprzedaży z analogicznym okresem poprzedniego roku, procentowy wzrost sprzedaży, wykresy
  • kilkadziesiąt gotowych zestawień sprzedaży i zakupów
  • możliwość stworzenia dodatkowych zestawień na bazie zapytań SQL
  • rozbudowany mechanizm analizy danych - w prosty sposób można wyselekcjonować dowolne pozycje (np. faktury, asortymenty, kontrahentów) spełniające zadane kryteria


statystykaDodatkowe zalety

  • eksport danych do programu księgowego R2księga lub R2fk
    • automatyczny eksport faktur sprzedaży oraz zakupu (PZ), a także raportów kasowych i bankowych
    • paragony lub wszystkie dokumenty gotówkowe eksportowane opcjonalnie jako sumy dzienne
    • prawidłowe księgowanie faktur wystawionych do paragonów fiskalnych
    • automatyczne rozróżnianie rodzaju transakcji (sprzedaż krajowa, eksport towarów, eksport usług itp.)
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows (98, Me, NT, 2000, XP, Vista)
  • możliwość automatycznego pobierania aktualizacji programu prze internet
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków (m.in.: faktura, wz) e-mailem jako załącznika w formacie pdf lub html
  • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły (księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (ryczałt), pełna księgowość (fk), płace-kadry)
  • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
  • wewnętrzna pomoc kontekstowa (instrukcja obsługi) oraz porady techniczne przez telefon, internet i w siedzibie użytkownika
  • możliwość zapoznania się bezpośrednio z poziomu programu z komunikatami serwisowymi, redagowanymi przez serwis producenta, mającymi na celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów 
  • praca w sieci z możliwością nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
  • możliwość obsługi wielu firm w jednym programie


Minimalne wymagania sprzętowe

  • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
  • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8
  • min. 512 MB pamięci RAM
  • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
  • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
  • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
  • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768
  • wszystkie wydruki: drukarka laserowa lub atramentowa
  • wydruki dokumentów (faktura, PZ, MM, WZ, RW, RK, KP, KW): drukarka laserowa, atramentowa lub igłowa.

Referencje

HUBERTUS Biuro Rachunkowe w Krotoszynie

"W 2008 roku podjęliśmy decyzję o zmianie oprogramowania w zakresiekompleksowej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej naszych...

Dariusz Jakubowski
Doradca Podatkowy

HUBERTUS Biuro Rachunkowe w Krotoszynie

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2