producent oprogramowania

 • Polski
 • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Opis programu

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2księga księga przychodów i rozchodów
 • Kompletne rozliczenie z urzędem skarbowym
 • Szybkie wprowadzanie danych
 • Wszystkie wymagane ewidencje i rejestry
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 • Transakcje i rozliczenia walutowe
R2księga – program księgowy – księga przychodów i rozchodów


R2księga to program księgowy umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

W ofercie znajduje się od 2004 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

System polecany dla wszystkich firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową. Szczególnie polecany jako program dla biur rachunkowych.

 

Ewidencja przychodów i rozchodów

  księga przychodów i rozchodów
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem
  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych
   z klawiatury, bez użycia myszki
  • prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik
  • automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia
  • wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4
 • opcjonalne księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP
  • biblioteka walut i kursów średnich NBP
  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego
 • prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
  • historia zmian adresu kontrahenta
  • możliwość przypisania zdarzenia gospodarczego
 • księga przychodów i rozchodówbiblioteka zdarzeń gospodarczych
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: kolumny w księdze, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
  • podział wpisów na rodzaje operacji umożliwia wprowadzanie danych bez znajomości zagadnień księgowych
  • zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanych kwot
  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • korekta kosztów z tytułu złych długów
 • rozliczanie remanentów, wyliczanie marży
 • rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę
 • rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych
 • wystawianie i drukowanie not korygujących
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
  • dzięki wbudowanym kontraktom analiza struktury przychodów i kosztów
  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe

 

rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT
  • różne sposoby rozliczenia VAT, np. wg terminu płatności lub daty zapłaty
  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
  • korekta VAT z tytułu złych odługów
  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji (e-deklaracje w programie R2fk)

 

Ewidencja właścicieli i wspólników

 • prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów
  • ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych przez program działalności gospodarczych oraz innych przychodów
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników
  • uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm
  • możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca
  • możliwość uwzględnienia przychodów z najmu
  • aktualizacja wysokości składek ZUS przez internet
 • możliwość szczegółowego ewidencjowania i rozliczania opłat składek ZUS
 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36L, PIT-B
 • wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
  • możliwość ujęcia na deklaracji udziałów z wielu firm oraz przychodów z najmu
  • miesięczne rozliczenie podatku ryczałtowego
 • e-deklaracje PIT-36L, PIT-28
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego:
  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

 

ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna charakterystyka środka (np. dostawca, producent, dane fabryczne)
 • możliwość podziału na grupy
 • ewidencja dokumentów zakupu/sprzedaży
 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
  • wydruk spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów, jak również spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego
 • generowanie planu amortyzacji według różnych metod
  • różne metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona)
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
 • wydruk tabeli amortyzacyjnej
  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z odpisami

 

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja pozycji wyposażenia
 • automatyczne powiązanie ewidencji z księgą przychodów

 

koszty przebiegu pojazdówKoszty przebiegu pojazdów

 • rozliczanie kosztów przejazdów samochodami prywatnymi
 • ewidencja przebiegu pojazdów
  • biblioteka tras z odległościami
  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
 • ewidencja faktur kosztowych
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z kosztami przebiegów

 

Ewidencja dowodów wewnętrznych

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych
  • automatyczna numeracja dowodów
  • możliwość zaksięgowania na jednym dowodzie kilku kwot do różnych kolumn w księdze
  • różne szablony dowodów
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych zawierających:
  • korektę kosztów z tytułu złych długów
  • koszty przebiegu pojazdów
  • odpisy amortyzacyjne
  • okresowe zestawienie sprzedaży
  • rozliczenie różnic kursowych
  • zaliczenie w koszty podatku VAT od faktur RR, dla którego nie przysługuje prawo do odliczenia od należnego podatku VAT
 • wydruk i automatyczne wprowadzanie dowodów do księgi

 

moduł kasa/bankModuł kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW
  • możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas
  • możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wpisów do księgi
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • import płatności z systemu VideoTEL

 

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • kalkulator odsetkowy, obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

 

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
  • nadruk treści przelewu (na gotowych formularzach różnego typu) lub pełny wydruk przelewu (na czystych kartkach papieru)
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

 

dodatkowe zalety systemuDodatkowe zalety systemu

 • wersja dla biura rachunkowego
  • możliwość obsługi wielu podmiotów,
   o różnej formie prawnej
  • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych
  • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
  • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7
  • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
 • wersja sieciowa
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
  • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (program do prowadzenia magazynu oraz wystawiania faktur) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
  • automatyczny import faktur i rozliczeń płatności
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie
  • pliku buforowego
  • programów Rachmistrz i Rewizor 
 • automatyczny import faktur z programów Subiekt firmy Insert i KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)
  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program

 

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym (min. 1 GHz)
 • system operacyjny Windows 7/8/10 (32 lub 64-bitowy) (min. Windows XP/Vista)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej (min. 512 MB)
 • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku (min. 600 MB)

Referencje

Biuro Rachunkowe VERUM s.c. we Wrocławiu

"Dla Biura Rachunkowego rozliczającego znaczną ilość firm, niezbędne jest posiadanie jednolitego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zarówno...

mgr Mariusz Raszczyk
Doradca Podatkowy nr 07166

Biuro Rachunkowe VERUM s.c. we Wrocławiu

Czytaj więcej »

TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2