producent oprogramowania

 • Polski
 • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Opis programu

Seria PRO

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw

nie ograniczaj swoich wymagań
R2fkPRO system finansowo-księgowy
 • Pełna księgowość w przyjaznej formie
 • Szybkie wprowadzanie danych
 • Wymagane ewidencje, rejestry, deklaracje, e-deklaracje
 • Transakcje i rozliczenia walutowe
 • Kontrola należności i zobowiązań
R2fkPRO - pełna księgowość - system finansowo-księgowy


R2fkPRO to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie pełnej księgowości oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

R2fkPRO jest 4 generacją systemów do obsługi księgowości, rozwijanych od 1992 roku.  Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, szybkim wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

Ze względu na możliwość obsługi w jednym programie firm o różnych rodzajach księgowości (pełna, księga przychodów, ryczałt) program wydaje się być szczególnie atrakcyjną ofertą dla biur rachunkowych.

Równie interesujący może być dla firm przechodzących z księgi przychodów na pełną księgowość, gdyż ze względu na identyczny interfejs i sposób wprowadzania danych zasadniczo ułatwi rozpoczęcie pracy.


E-sprawozdanie finansoweElektroniczne sprawozdania finansowe

 • możliwość sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych w oparciu o dane księgowe wprowadzone w programie
 • możliwość określenia w sprawozdaniu finansowym organu, do którego sprawozdanie zostanie skierowane, czyli KRS lub KAS
 • możliwość dołączania załączników do sprawozdania finansowego poprzez "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
 • E-sprawozdanie finansowe
 • wstępna weryfikacja tworzonego sprawozdania finansowego pod względem zgodności z właściwą strukturą pliku e-sprawozdania
 • dostęp do historii przygotowanych plików e-sprawozdania finansowego
 •    plan kontPlan kont

  • wbudowany przykładowy plan kont - można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kont
  • możliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturze
  • możliwość reorganizacji planu kont w poszczególnych latach
   • możliwość dopisywania kont do istniejącego planu kont
   • możliwość reorganizacji planu kont w poszczególnych latach poprzez ukrywanie kont niepotrzebnych i/lub dodawanie nowych w wybranym roku (rok ważności kont)
  • tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy
   • automatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do biblioteki
   • ręczne utworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy zgodnie z własnym planem kont i podpięcie ich pod kontrahentów
  • bieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncie
  • raporty i zestawienia: Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Zestawienie obrotów i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zysków i strat, Bilans, Przepływy pieniężne
  • elektroniczne sprawozdania finansowe
  • ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu - dla jednostek budżetowych

   

  księga handlowaKsięga handlowa

  • rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania
   • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury, bez użycia myszki
  • rejestrowanie faktur eksportowych oraz importowych w walutach obcych lub w PLN
   • biblioteka walut i kursów średnich NBP
   • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
  • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
  • możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 - przy obsłudze fundacji)
  • możliwość utworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa)
   • roczne lub miesięczne numerowanie dekretów niezależnie dla każdego rejestru
  • rozbudowana biblioteka kontrahentów
   • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
   • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
   • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
   • historia zmian adresu kontrahenta
   • możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego
  • dziennik dekretówbiblioteka zdarzeń gospodarczych
   • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: numeru konta, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
  • kontrola poprawności wprowadzanych danych
   • dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych
   • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
  • rozliczanie płatności
   • przy każdym dokumencie pełna ewidencja rozrachunków z nim związanych
   • automatyczne dekretowanie różnic kursowych podczas wprowadzania zapłat do faktur
   • zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie
  • wystawianie i drukowanie not korygujących
  • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
   • dzięki bibliotece kontraktów i MPK możliwość analizy struktury przychodów i kosztów bez konieczności prowadzenia kont zespołu 5.
   • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
   • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - Księgi rachunkowe, Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ewidencja przychodów - (w zależności od typu rozliczeń danej firmy)
   • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
   • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
   • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym

   

  rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT, e-deklaracje

  • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
   • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi handlowej i ewidencji VAT
   • dodatkowe możliwości rozliczenia VAT wg terminu płatności lub daty zapłaty
   • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
   • korekta VAT z tytułu złych długów
   • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
  • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów)
  • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
  • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
  • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
   • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
  • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
  • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
   • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
   • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
  • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
   • przygotowanie, podpisanie i wysłanie JPK oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
   • integracja JPK na podstawie danych z wielu źródeł
   • kontrolne przeglądanie JPK w arkuszu kalkulacyjnym
  • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji

   

  rozliczenie podatku dochodowegoRozliczenie podatku dochodowego, e-deklaracje

  • rozliczenie podatku dochodowego CIT 
  • rozliczanie podatku dochodowego PIT, wg skali lub liniowego, dla osób fizycznych i wspólników spółek osobowych
  • rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników
  • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego
  • wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L, PIT-B
  • e-deklaracje CIT-8, PIT-36L, PIT-28
   • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
   • wysyłka e-deklaracji PIT-36L, PIT-28 od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
  • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)
  • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji
  • prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku
  • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
   • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego
   • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

   

  kasa/bankKasa/bank

  • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
  • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
  • możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej
  • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
  • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
  • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych
   • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu
   • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)
   • płatności w PLN za faktury walutowe
  • automatyczne dekretowanie różnic kursowych
  • import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Multibank, PBSBank, profiPIEK, Raiffeisen, VideoTEL)

   

  Moduł należności i zobowiązań

  • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem (złotówkowej i walutowej)
  • windykacja należności
   • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
   • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
   • protokoły nieściągalności należności
  • zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień
  • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

   

  ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

  • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
   • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
  • ewidencja przeprowadzonych operacji
   • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, likwidacja, sprzedaż, przekazanie wraz z wydrukiem dokumentów OT, MT, LT, PT, WT i innych
   • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży
  • ewidencja części składowych
   • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
  • ewidencja zdarzeń dotyczących środków
   • definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)
   • rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
   • wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy środkach
   • zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)
  • pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych
   • pełna klasyfikacja zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
   • aktualizowana automatycznie przez internet
  • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
   • ewidencja zmian dzięki odpowiednim operacjom
  • możliwość podziału na grupy (inne niż podział wg KŚT)
  • oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa
   • możliwość wyboru środków, dla których ma być prowadzona oddzielna amortyzacja
   • niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji
  • generowanie planu amortyzacji
   • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyśpieszona 30%
   • możliwość ręcznej modyfikacji planu
   • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
   • automatyczne przystosowywanie planu do przeprowadzonych operacji
  • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
   • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
  • automatyczne generowanie polecenia księgowania z umorzeniem środków
   • każdy środek na odrębnej lub zbiorczej analityce
   • koszty wg miejsca powstawania
  • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
   • wg statusu: przygotowywany, przyjęty, użytkowany, nieużytkowany (z możliwością wybrania okresu)
   • inne kryteria: KŚT, grupa, lokalizacja, osoby odpowiedzialna
  • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
   • wydruki spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
  • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej
   • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
   • możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata
  • wydruk etykiet z kodami kreskowymi
  • inwentaryzacja środków trwałych
   • tworzenie arkuszy na dowolny dzień
   • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
   • automatyczne uzgadnianie stanu inwentaryzacji
   • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
   • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic
  • wydruk zestawień ułatwiających sporządzanie sprawozdań F-03 i SG-01
  • dowolne zestawienia wg różnych kryteriów
  • rozbudowana biblioteka kontrahentów
   • pełne dane (adres, telefon, e-mail) producentów, dostawców i firm świadczących serwis

   

  Ewidencja wyposażenia

  • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
   • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
  • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
  • dokumenty zakupu i sprzedaży
  • wydruk ewidencji wyposażenia
  • wydruk etykiet z kodami kreskowymi
  • inwentaryzacja wyposażenia
   • tworzenie arkuszy na dowolny dzień
   • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
   • automatyczne uzgadnianie stanu inwentaryzacji
   • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
   • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

   

  Koszty przebiegu pojazdów

  • ewidencja pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych
  • rozliczanie kosztów przejazdów prywatnymi samochodami przez osoby fizyczne oraz właścicieli spółek osobowych
  • ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT
   • biblioteka tras z odległościami
   • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
  • ewidencja faktur kosztowych
  • automatyczne generowanie PK z kosztami przebiegów

   

  Polecenia księgowania

  • ewidencja i ręczne wprowadzanie dokumentów PK 
  • automatyczne generowanie PK zawierających:
   • korektę VAT z tytułu złych długów
   • korektę kosztów z tytułu złych długów
   • VAT do rozliczenia w następnych miesiącach
   • koszty przebiegu pojazdów
   • odpisy amortyzacyjne
   • przecenę płatności walutowych 
  • import dekretów płacowych z programu R2płatnik
  • wydruk PK

   

  Ewidencja przelewów

  • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
   • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu
  • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
   • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
  • współpraca z całą gamą systemów bankowych
   • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

   

  Wersja dla biura rachunkowego

  • możliwość obsługi wielu podmiotów, o różnej formie prowadzonej księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu
  • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych
  • ewidencja oraz pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firm
   • szybki wgląd w rozliczenia wszystkich wspólników danej firmy
  • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
  • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7 i JPK-VAT
  • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
  • całodobowe automatyczne udostępnianie klientom biura informacji o wysokości podatków i składek ZUS wraz z raportami na stronie internetowej
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
  • zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwiające oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firm
  • możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
   • oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy - taką archiwizację można np. przekazać klientowi biura do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
  • możliwość konsolidacji baz danych
   • możliwość łączenia baz danych, np. dołączenia do swojego programu całej bazy danych prowadzonej wcześniej bezpośrednio przez klienta
  • możliwość generowania dla swoich klientów bezpłatnej licencji na program R2faktury Mini
   • automatyczne księgowanie faktur wystawionych przez klientów

   

  Dodatkowe zalety systemu

  • zestawienia i raporty
   • zestaw gotowych raportów i zestawień
   • modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów
   • wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)
   • eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel)
   • możliwość zapisania w bazie danych lub na dysku sieciowym skanów dokumentów związanych z daną pozycją, np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami
  • wersja sieciowa
   • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows Vista, 7, 8, 10
   • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
  • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
   • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (magazyn, faktury) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
   • automatyczny import faktur, kasy oraz kosztów wynagrodzeń
  • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie
   • programu R2księga
   • pliku buforowego
   • programów Rachmistrz i Rewizor 
  • automatyczny import faktur z programów Subiekt firmy Insert i KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft
  • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
  • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
  • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
   • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)
   • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program
  • dodatkowe narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu

   

  Wymagania systemowe

  • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszym (min. 1 GHz)
  • system operacyjny Windows 7/8/10 (32 lub 64-bitowy) (min. Windows Vista)
  • 2 GB pamięci RAM lub więcej (min. 512 MB)
  • 2,2 GB wolnego miejsca na twardym dysku (min. 600 MB)
TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu